Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä sivus­to käyt­tää eväs­tei­tä.
Sivus­ton käyt­töä seu­ra­taan, jot­ta pal­ve­lua voi­daan paran­taa. Seu­ran­nas­sa käy­te­tään eväs­tei­tä (coo­kies). Eväs­tei­den käyt­tö ei tal­len­na mitään tie­toa, jon­ka perus­teel­la käyt­tä­jät voi­tai­siin yksi­löi­dä tai tun­nis­taa. Eväs­te ei vai­ku­ta tie­to­tur­vaan, eikä se voi levit­tää viruk­sia tai hait­taoh­jel­mia. Vie­rai­le­mal­la sivus­tol­la hyväk­syt eväs­tei­den käy­tön. Voit vält­tää eväs­teet muok­kaa­mal­la selai­men ase­tuk­sia ja kiel­tä­mäl­lä nii­den käy­tön. Lisä­tie­to­ja eväs­teis­tä Vies­tin­tä­vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­ta
www.viestintavirasto.fi.

Teki­jä­noi­keu­det
Oikeu­det sivus­tos­sa jul­kais­ta­vaan aineis­toon ovat teki­jä­noi­keus­lain ja sii­hen myö­hem­min teh­ty­jen muu­tos­ten mukai­ses­ti Sata-Hen­ki­lös­tö Oy :llä. Kaik­ki oikeu­det pidä­te­tään. Sata-Hen­ki­lös­tö Oy ei vas­taa sivus­ton sisäl­lön mah­dol­lis­ten vir­hei­den aiheut­ta­mis­ta vahin­gois­ta. Sata-Hen­ki­lös­tö Oy ei myös­kään ole vas­tuus­sa sel­lai­ses­ta hai­tas­ta, joka joh­tuu tek­ni­sis­tä häi­riöis­tä tai sivus­toon lin­ki­te­tys­tä mate­ri­aa­lis­ta, joka on ulko­puo­lis­ten osa­puol­ten jul­kai­se­maa.